antenna search

วิธีตั้งค่าอินเทอร์เน็ต - HTC One (M8)

1

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คู่มือการใช้งานนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ของคุณ ไม่ว่าจะโดยการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณใหม่เป็นการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเป็นค่าเริ่มต้น หรือโดยการตั้งค่าเครือข่ายด้วยตัวเอง

2

เลือกแอพพลิเคชัน

เลือกแอพพลิเคชัน
3

เลือกตั้งค่า

เลือกตั้งค่า
4

เลือกข้อมูลโมบายล์

เลือกข้อมูลโมบายล์
5

เลือกชื่อแอกเชสพอยท์

เลือกชื่อแอกเชสพอยท์
6

เลือกปุ่มเมนู

เลือกปุ่มเมนู
7

เลือกรีเซ็ตไปด่าปกติ

จะตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณใหม่เป็นอินเทอร์เน็ตและ MMS ค่าเริ่มต้น ณ จุดนี้ ควรจะมีการแก้ไขปัญหาเครือข่าย อย่าลืมปิด Wi-Fi ของคุณก่อนจะทำการทดสอบ โปรดทำตามคู่มือการใช้งานต่อไป หากคุณยังไม่สามารถออนไลน์ได้

เลือกรีเซ็ตไปด่าปกติ
8

หากคุณเห็นรายชื่อของผู้ให้บริการเครือข่าย เลือก Public

หากคุณเห็นรายชื่อของผู้ให้บริการเครือข่าย เลือก Public
9

เลือกปุ่มเมนู

เลือกปุ่มเมนู
10

เลือก APN ใหม่

เลือก  APN ใหม่
11

ใส่ข้อมูลอินเทอร์เน็ต

ใส่ข้อมูลอินเทอร์เน็ต

12

เลื่อนลงแล้วใส่ข้อมูลอินเทอร์เน็ต

เลื่อนลงแล้วใส่ข้อมูลอินเทอร์เน็ต

13

เลือกปุ่มเมนู แล้วเลือกบันทึก

เลือกปุ่มเมนู แล้วเลือกบันทึก
14

เลือกจุดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ตอนนี้ได้ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นอินเทอร์เน็ตแล้ว

เลือกจุดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ไปด้านบน

วิธีตั้งค่าอินเทอร์เน็ต

HTC One (M8)

Please select your country and operator below to see Device Guides for your operator.

Please note: Your operator does not offer Device Guides.

Some phones, tablets, guides, settings and other features will be unvavailable or incorrect.